เมนูมุมกาแฟเมืองกระบี่
 อะไรใหม่ๆเราจัดการให้ท่าน
 
 
 

ร้านกาแฟเมืองกระบี่ โดยคุณถนัด เบิกนา

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างพระสีวลี พระอรหันต์ผู้เป็นเอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก "เป็นเลิศทางโชคลาภ อุดมไปด้วยโภคทรัพย์" ขนาด 2.10 เมตร เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดคลองแรด ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมีพิธีสมโภชในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ติดต่อสมทบทุนได้ที่ "ร้านกาแฟเมืองกระบี่"

ประวัติโดยย่อ พระสีวลี

พระสีวลี เป็นโอรสของพระนางสุปปวาสา ราชธิดาแห่งโกลิยนคร ตั้งแต่ท่านจุติลงถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระมารดา ได้ทำให้ลาภสักการะเกิดขึ้นแก่พระมารดาเป็นอันมาก

ท่านอาศัยอยู่ในครรภ์ของพระมารดา นานถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน ครั้นเมื่อใกล้เวลาจะประสูติ พระมารดาได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า พระนางจึงขอให้พระสวามีไปกราบบังคมทูลขอพร จากพระบรมศาสดาและพระพุทธองค์ตรัสประทานพรแก่พระนางว่า "ขอพระนางสุปปวาสา พระราชธิดาแห่งพระเจ้ากรุงโกลิยะ จงเป็นหญิงมีความสุข ปราศจากโรคาพยาธิ ประสูติพระราชโอรสผู้หาโรคมิได้เถิด"

ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธานุภาพ ทุกขเวทนาของพระนางก็อันตรธานไป พระนางประสูติพระราชโอรสอย่างง่ายดาย ดุจน้ำไหลออกจากหม้อ พระประยูรญาติทั้งหลายได้ขนานพระนามพระราชโอรสของพระนางสุปปวาสาว่า "สีวลีกุมาร"

พระสารีบุตรได้ชักชวนให้มาบวชและเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้สอนพระกรรมฐานเบื้องต้น คือ ตจปัญจกกรรมฐานทั้ง 5 ได้แก่ เกสา(ผม) โลมา(ขน) นขา(เล็บ) ทันตา(ฟัน) ตโจ(หนัง) ให้พิจารณาของทั้ง 5 เหล่านี้ว่าเป็นของไม่งามเป็นของสกปรก ไม่ควรเข้าไปยึดติดหลงไหลในสิ่งเหล่านี้

สีวลีกุมาร ได้สดับพระกรรมฐานนั้นแล้วนำไปพิจารณาในขณะที่กำลังจรดมีดโกนเพื่อโกนผม ครั้งแรกนั้นท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน

จรดมีดโกนลงครั้งที่ 2 ท่านได้บรรลุเป็นพระสกทาคามี

จรดมีดโกนลงครั้งที่ 3 ท่านได้บรรลุเป็นพระอนาคามี และเมื่อโกนผมเสร็จ ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์

เมื่อท่านอุปสมบทแล้วปรากฏว่าท่านเป็นพุทธสาวกที่มีลาภสักการะมากมาย ด้วยอำนาจบุญบารมีของท่านที่สั่งสมมา ลาภสักการะเหล่านี้ได้เผื่อแผ่ไปยังพระสงฆ์สาวกท่านอื่น ๆ ด้วย แม้พระบรมศาสดาเมื่อทรงพาหมู่ภิกษุสงฆ์เสด็จทางไกลกันดาร ถ้ามีพระสีวลี ร่วมเดินทางไปด้วย ความขาดแคลนอาหารและที่พักอาศัยในระหว่างทางก็จะไม่เกิดขึ้นแก่หมู่ภิกษุสงฆ์เลย

วันเดือนปีที่ 2013-01-17
ข่าวอื่น ๆ  

 
  Copyright © 2010 กาแฟเมืองกระบี่ , All Right Reserved.
Design by Somnapat Co., Ltd.